ReadyPlanet.com
ฮอนด้า มันส์ทะลุแมตซ์ ปี 2 ร่วมลุ้นกันได้ ตั้งแต่วันนี้แล้ว

 

ฮอนด้า มันส์ทะลุแมตซ์ ปี 2
หงส์-ผี เชียร์สนั่น ลุ้นมันส์ถึงอังกฤษ
ร่วมลุ้นกันได้ ตั้งแต่วันนี้แล้ว

 

เงื่อนไขและกติกาการร่วมสนุก

 

 

 

1. สามารถร่วมสนุกโดยนำคูปองจากทางหน้าโฆษณาหนังสือพิมพ์, เว็บไซต์ www.aphonda.co.th หรือ รับคูปองที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ โดยสามารถทำสำเนาคูปองที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเพื่อร่วมสนุกได้
2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องกรอกรายละเอียดลงบนคูปองให้ครบถ้วน ด้วยลายมือที่อ่านออกชัดเจนเท่านั้น พร้อมเลือกทีมที่ชื่นชอบทีมใดทีมหนึ่งจากสองทีม และนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศที่รวมรายการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่แท้จริงเท่านั้น
3. สามารถส่งคูปองเพื่อร่วมสนุกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2555
4. การจับรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9)
5. ของรางวัลรวม 50 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท แบ่งเป็น
รางวัลสำหรับแฟนฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด : บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อังกฤษ พร้อมบัตรชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2555/56 ระหว่าง ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ทีมเอฟเวอร์ตัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท รวมมูลค่า 3,750,000 บาท
รางวัลสำหรับแฟนฟุตบอลทีมลิเวอร์พูล : บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อังกฤษ พร้อมบัตรชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2555/56 ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล – ทีมเวสต์บรอมวิช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท รวมมูลค่า 3,750,000 บาท
หมายเหตุ: วันที่ทำการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามตารางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2555/56
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่จับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในคูปองร่วมสนุก และทางบริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับเพื่อแจ้งรับสิทธิ์ให้ทราบตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในคูปองครบทุกรางวัล
7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2555 และทางเว็บไซต์ www.aphonda.co.th
8. ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อขอยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยต้องทำการส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด ให้กับทางบริษัทฯตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในจดหมายแจ้งรับสิทธิ์ หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อเพื่อขอยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าประเทศอังกฤษ โดยต้องมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนถึงวันหมดอายุ สำหรับผู้โชคดีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางจะต้องดำเนินการในการจัดทำด้วยตนเอง และส่งให้กับทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการขออนุญาตเข้าประเทศอังกฤษ
11. รายชื่อของบุคคลในหนังสือเดินทาง เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศอังกฤษ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โชคดีที่ระบุไว้ในคูปองเท่านั้น
12. กรณีที่ผู้โชคดีที่ขออนุญาตเข้าประเทศอังกฤษท่านใด ไม่ได้รับการอนุมัตจากทางสถานเอกอัครราชฑูตฯ ถือว่ารางวัลเป็นโมฆะ ผู้โชคดีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น
13. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น
14. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมในการเดินทางจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง โดยผู้โชคดีต้องนำเอกสารต่างๆมาแสดง ได้แก่ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด, จดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ตามระเบียบของกรมสรรพากร และตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น อันเกิดจากการรับของรางวัล โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
16. ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7
17. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาการร่วมสนุกที่กำหนดไว้เท่านั้น
18. พนักงานและครอบครัวพนักงาน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ตลอดจนบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
19. ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เจ้าของร้านรวมถึงพนักงานผู้เกี่ยวข้องและครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
20. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
21. กรณีมีความจำเป็น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
22. ภาพถ่ายของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทฯได้
23. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
24. อื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนด

ที่มา : http://www.aphonda.co.th/2010/2010_page648.asp?id=2677

 
ACTIVITY NEWS

อีก 1 ความสำเร็จ กับสุดยอดรางวัลที่ 1 "ยอดขาย และจดทะเบียนสูงสุดเขตภาคกลางตะวันออก
เอสเอ็มดี มอเตอร์ ขอเชิญชวน สมาชิก MSX คลับทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งแรกกับการรวมตัวแบบยิ่งใหญ่กับกิจกรรม "THE CLUTCHER FIGHT PARTY" article
New Honda PCX150 Smart Key 2016
Life unlimit กับ ฮอนด้าสมาร์ทเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีฉลาดๆ ชีวิตก็ดีกว่าอยู่แล้ว รวม 3 ที่สุดแห่งเทคโนโลยีฮอนด้า เอ.ที. "เพื่อการขับขี่ เกินขีดจำกัด"
เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมสนับสนุน น้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ลัง แก่วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เพื่อใช้บริการในจุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย
ภาพบรรยากาศงาน วันลดราคาประจำปี 58 คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ตราด
รวมภาพบางส่วนของกิจกรรมการประกวด Miss Honda Sport Day 2015 สนาม 4 วันที่ 7-8 พ.ย.58
รวมภาพกิจกรรม ดริ๊ฟติ้ง จิมคาน่า By คุณบอล สุหทัย แช่มทรัพย์ (Honda Sport Day 2015)
วันลดราคาประจำปี 2558 SMD MOTOR 7-8 พฤศจิกายน นี้! เท่านั้น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ มอบโทรทัศน์สีสำหรับติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน สภ.อ่าวช่อ
หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ โดยคุณอรรถวุฒิ ฉัตรภูมิ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด เนื่องในโอกาส "วันตำรวจแห่งชาติ"
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 35,000.- บาท ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
All New CBR300R ปลดปล่อยพลังไร้ขีดจำกัดในตัวคุณ ทางร้านฯ ขอขอบคุณ คุณพินิจ ที่ให้ความไว้วางใจ ให้ เอสเอ็มดี มอเตอร์ บริการค่ะ
สะกดทุกสายตา! ฮอนด้าเปิดตัว New CBR300R สีใหม่ โดดเด่น-ท้าทาย สไตล์สปอร์ตยุคใหม่
เอ.พี. ฮอนด้า ตอกย้ำแนวคิด “ให้โลหิต...ให้ชีวิตมีรอยยิ้ม” ส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ 8 เตียง ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เอ.พี. ฮอนด้า จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากลเป็นเล่มแรกขององค์กร โดยผ่านการรับรองคุณภาพรายงานอย่างเป็นทางการ จากสำนักงาน GRI ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ ESP (ENHANCED SMART POWER) หนึ่งใน Honda Smart Technology ที่ถูกพัฒนาให้สมบูรณ์แบบทุกรายละเอียด
คุณสมบัติเด่นของระบบ Built-in Liquid Cooled
เทคโนโลยี Combi Brake เทคโนโลยีนี้ ดีอย่างไร ??
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ ได้ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
คุณวรพจน์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง รับมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย
เตรียมพบกับการแข่งขัน CBR300R Thailand Dream Cup สนาม5
New Honda Wave125i (2015) "The Best Technology Leader" "ที่สุดของเทคโนโลยร ที่สุดแห่งความภูมิใจ"
Honda กับเกียรติประวัติในการคว้าชัยระดับโลก World GP ถึง 700 ครั้ง
ภาพบรรยากาศบางส่วนของ การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ของ เอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาแสนตุ้ง 10-11 กันยายน นี้!! ห้ามพลาด
7-8 กันยายน นี้!! ห้ามพลาด !! ที่เอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาหน้าเมือง ออกรถวันงาน !! ถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟรี 1 ปี หรือ รับคูปองรับประทานอาหารที่ ครัวเข้าท่า มูลค่า 5,000 บาท !!
"เปโดรซ่า" ฝ่าฝนเก็บแต้ม บริติช กรังด์ ปรีซ์ "มาร์เกวซ" สู้ยิบตาแต่พลาดล้มชวดโพเดียม
"มาร์เกวซ" บิดฉลุยยึดโพลที่ 6 ศึก บริติช กรังด์ ปรีซ์
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ มอบเงิน 30,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง เพื่อเป็นงบสนับสนุน "การแข่งขัน สพฐ.- เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 11"
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ มอบเงิน 30,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ เพื่อเป็นงบสนับสนุน "การแข่งขัน สพฐ.- เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 11"
“มาร์เกวซ” บิดกระหน่ำขึ้นโพเดี้ยม “เช็ก จีพี” ขึ้นโพเดี้ยมอันดับ 2 ก่อนรั้งอันดับ 3 บนตารางคะแนนรวม
ลุยเดี่ยวก็ไปอังกฤษได้! เอ.พี.ฮอนด้าคัด 10 ดาวรุ่ง พาฝึกทักษะบอลกับแมนฯยูฯ-ลิเวอร์พูลถึงอังกฤษ
คอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ บริการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย 0% ใครๆ ก็ผ่อนได้
(ภาพกิจกรรม) เอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาตราด จัดงานเปิดตัว All New Zoomer-X ใหม่ พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! 21-22 สิงหาคม เท่านั้น!!
เอสเอ็มดี มอเตอร์ จัดโปรฯ สุดคุ้ม ลดราคาอะไหล่แท้ฮอนด้า 10%
กิจกรรมคาราวานเปิดตัวรถใหม่ All New Honda Zoomer-X (2015)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็มดี มอเตอร์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพฯ ภายในโดยต้นสังกัด ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต2 วันที่ 19 สิงหาคม 2558
เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมกิจกรรม Honda Sport Day 2015 ณ อบจ.จันทบุรี จัดโดย เอ.พี. ฮอนด้า
ร้านกาแฟเข้าท่า รับสมัครพนักงาน ด่วน!!
แม้ไม่ได้ยิน... แต่สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ระดับโลก เอ.พี.ฮอนด้าพานักเรียนโสตฯทุ่งมหาเมฆกว่า 70 ชีวิต ร่วมชมลิเวอร์พูลซ้อม-แข่ง
“มาร์ค มาร์เกวซ” พา “ฮอนด้า” คว้าชัยที่ 700 จับตาครึ่งฤดูกาลหลัง ลุ้นเข้าวินแชมป์โลก
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ มอบเงิน 10,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ เพื่อเป็นงบสนับสนุน "การแข่งขัน สพฐ.ขเอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 11"
โปรโมชั่น เดือนสิงหาคมนี้!! กับเจ้า All New Zoomer-X คันงาม (สีใหม่ 2015)
ALL NEW Honda CB150R เปิดตัวที่อินโดนีเซีย
สิ้นสุดการรอคอย All new Honda SONIC 150R กับสเปคจริงๆ ภาพชัดๆ
ทำไมต้องเหมือนใคร??? ฮอนด้าปลุกกระแสความเท่นอกกรอบครั้งใหม่ เปิดตัว All New Zoomer-X เอ.ที.ดีไซน์ใหม่สไตล์ Real Naked ชูคอนเซปต์ Unblocker I AM
เชิญคุณมาสุดมันส์.. กันแบบ ...ฟรี ฟรี Honda Sport Day 2015 15-16 สิงหาคม 2558 นี้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
All New Zoomer - X Unblocker, I am (ใหม่)
เอ.พี. ฮอนด้า ผนึกกำลังเครือข่ายฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ จัดบริจาคโลหิตทั่วไทย
เอ.พี.ฮอนด้า ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน CSR ระดับสากล ผงาดคว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015
เอ.พี.ฮอนด้า จับมือ พอล แฟรงค์ แบรนด์แฟชั่นระดับโลก เปิดตัว Honda MOOVE paul frank Edition ลงตลาดเจาะกลุ่มวัยรุ่น
2015 Honda Super Cub ใหม่ Retro Japanese สุดเก๋าที่มากับสีสุดจี๊ด
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเติมน้ำมัน ฟรี!! เอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาเอกสินชล
เอสเอ็มดี มอเตอร์ ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศ จากแคมเปญ ขอบคุณ 50ปี จากฮอนด้า หาสุดยอดนักขายคนเก่ง
New Honda Moove14 >> Follow my Moove ...มูฟให้โลกหมุนตาม
All New Honda CRF250M สีสันใหม่ความมันส์... ท้าทุกพิกัดเมือง (2015)
นักบิด เอ.พี.ฮอนด้า ฟอร์มเจ๋ง! ยึดบัลลังก์ เอเชีย โรด เรซซิ่ง มาเลเซีย
เอ.พี.ฮอนด้า มั่นใจศักยภาพนักแข่งไทยไม่เป็นรองใครในเอเชีย วางเป้าหมายระยะยาว ผลักดันนักบิดรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือก้าวสู่ระดับเวิลด์จีพี
สาวก CRF กรุงเทพฯ นครปฐม สับเกียร์ลุย...Dirt Track! ย้อนรอยการแข่งขันระดับโลก
เอ.พี.ฮอนด้าผนึกสมาคมคนไทยเชียร์ลิเวอร์พูล ชวนแฟนหงส์ร่วมงานอำลาสตีวี่จี
“เรปโซล ฮอนด้า” บุกเฆเรซ บิด “โมโตจีพี” “เปโดรซ่า” ไม่ฟิต “มาร์เกวซ” ฝืนเจ็บล่าแชมป์ article
ฮอนด้ามอเตอร์ร่วมบริจาคเงิน 20 ล้านเยน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล article
FMSCT Thailand Supercross 2015 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 article
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดร่วมสนับสนุนการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยให้กับ ตำรวจกองกำกับการ 6 (จราจรโครงการพระราชดำริ) กองบังคับการตำรวจจราจร จำนวน 63 นาย article
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี ซุปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ 2014 article
เอสเอ็มดี มอเตอร์ เลี้ยงขอบคุณน้องๆนักศึกษาฝึกงาน วก.บ่อไร่ ที่ผ่านการฝึกงานจนครบระยะเวลา 1 ปี ณ ครัวเข้าท่า วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 article
เอ.พี.ฮอนด้า ร่วมฉลองฮอนด้า 50 ปีในประเทศไทย จัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ชิงรางวัลรวมกว่า 40 ล้านบาท article
ภาพกิจกรรม SMD MOTOR พาคุณลูกค้าชมงาน มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ article
ภาพบรรยากาศเปิด Wing Center ใหม่ สาขาแสนตุ้ง article
บรรยากาศกิจกรรมโปรโมชั่น สาขาเอกสินชล 12-14 มีนา 58 article
WAVE110i ความสุขใหม่ๆ ส่งต่อถึงกันได้เสมอ (New2015) article
อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร แก่น้องนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนเทศบาลขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา article
เอ.พี.ฮอนด้า สานต่อ Zero Accident ดึงต่อ-ฮอร์โมน ร่วมรณรงค์วัยรุ่นไทย “ดื่มไม่ขี่” พร้อมเปิดจุดพักรถพิเศษลดความเหนื่อยล้าระหว่างเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ article
Koncept เฟอร์นิเจอร์ ตราด จัดกิจกรรม " วันลดราคาประจำปี " article
อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อ.แหลมงอบ จ.ตราด วันที่ 23 ธันวาคม 2557 article
New MSX125 ปล่อยมันส์ออกมา ... (2015) article
ลดราคาต่ำกว่าทุน !! 25-27 ธันวาคม 57 !! นี้ ที่ คอนเซปเฟอร์นิเจอร์ ตราด (ปากทางเข้าวัดหนองบัว) article
อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด วันที่ 19 ธันวาคม 2557 article
New!! Honda CBR300R และ Honda CBR150R ลายใหม่ล่าสุด Champion Special Edition article
อบรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร กศน.บ่อไร่ วันที่ 20 ธันวาคม 57 ที่ผ่านมา .. article
ภาพกิจกรรมโปรฯ ส่งท้ายปี 2557 เอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาตราด (หน้าตลาดสดเทศบาลตราด) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ... article
Thailand Automotive Quality Award (TAQA) 2014 article
เอ.พี.ฮอนด้ามอบ 200,000 ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จ.เชียงราย ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ article
ภาพกิจกรรมการบริจาคเลือด เมื่อวันที่ 9 ธันวา 57 ที่ผ่านมา .. ณ ร้านเอสเอ็มดี มอเตอร์ เอกสินชล article
ภาพกิจกรรม วันลดราคาประจำปี 2557 กับเอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาเต้นรถมือสอง วันเดียวเท่านั้น !! 2 ธันวา 57 article
ฮอนด้า ฉลองยอดผลิตรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในไทย ครบ 50 ล้านหน่วย article
สะสมแต้ม แลกรับของรางวัลจากคะแนนสะสมได้แล้ว วันนี้ - 31 มีนาคม 2558 (รา้ยละเอียดด้านใน) article
New Honda MOOVE Follow My MOOVE มูฟ...ให้โลกหมุนตาม article
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ มอบงบ สนับสนุนการแข่งขัน "ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17" article
เก็บตกภาพจากบูธกิจกรรมของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในงาน Asia Road Racing Championship Round 5 ที่ สนาม ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต article
สรุปผลการแข่งขัน Asia Road Racing Championship สนามที่ 5 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต article
มาร์ค มาร์เกวซ ควงน้องชาย ร่วมแจมซ้อม โมโตจีพี 2015 เอ.พี.ฮอนด้าพาสื่อบุกชมชิดขอบสนาม article
มาร์เกวซ คว้าชัยบาเลนเซีย แชมป์ 13 สนาม ทุบสถิติตำนาน article
เอสเอ็มดี มอเตอร์ ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 ธันวาคม 2557 นี้!! article
รางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2014” article
ภาพบรรยากาศเปิดร้าน Honda Wing center เอสเอ็มดี มอเตอร์ สาขาขลุง article
นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014 ภาคธุรกิจยานยนต์” article 
 

 


หจก. เอสเอ็มดี มอเตอร์

เลขที่ 985/3 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 039-522666-7 แฟกซ์. 039-522668
เวลาทำการ. 8:00 น.-17.00น.
www.smdmotortrat.com
MENU

HOME | ACTIVITY NEWS | HONDA NEWS
PRODUCTS | WEBBOARD | CONTACT US